1 TARAFLAR:

1.1 Prondi Teknoloji Anonim Şirketi (PRONDI olarak anılacaktır) Adres: Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Z Ofis No:2-4A İç Kapı No:291 KAĞITHANE/ISTANBUL
1.2 https://otosorgu.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (ÜYE olarak anılacaktır)

2 HİZMET SAĞLAYICI, Prondi Teknoloji Anonim Şirketi(PRONDI): Bu Sözleşmeye konu hizmet, entegre olunan sigorta sistemlerinde bulunan bilginin 2. kişilere pazarlanmasından ibarettir

3 SÖZLEŞMENİN KONUSU:

3.1 PRONDI ile ÜYE arasında ileride akdedilecek sözleşmelere ilişkin genel kuralların oluşturulması ve https://otosorgu.net üyeliği kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3.2 Bu sözleşme, hukuken çerçeve sözleşme niteliğindedir. Bu sözleşmede yer alan hükümler taraflar arasında sonradan akdedilecek https://otosorgu.net kapsamındaki bütün sözleşmelere ek olarak taraflar arasında geçerli olacaktır.
3.3 Bu sözleşme, taraflara ileride münferit sözleşmeler kurma konusunda borç ve taahhüt yüklememektedir.

4 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1 Üye, PRONDI'nin ilgili hizmeti sağladığını kabul ve beyan eder.
4.2 Üye, https://otosorgu.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, PRONDI'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
4.3 Üye, PRONDI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PRONDI'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, PRONDI'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.4 Üye https://otosorgu.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
4.5 Üye, https://otosorgu.net internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
4.6 https://otosorgu.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin PRONDI ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. PRONDI'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.7 PRONDI, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, https://otosorgu.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden PRONDI'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
4.8 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
4.9 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, PRONDI'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, PRONDI'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
4.10 PRONDI'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, PRONDI'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.11 https://otosorgu.net internet sitesi yazılım ve tasarımı PRONDI mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
4.12 PRONDI tarafından https://otosorgu.net internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
4.13 PRONDI kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. PRONDI, üyenin https://otosorgu.net internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
4.14 PRONDI'ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında PRONDI tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, PRONDI'ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, PRONDI tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, PRONDI tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece PRONDI'nin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını, PRONDI'yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
4.15 PRONDI, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya PRONDI'ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak PRONDI ve PRONDI web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
4.16 PRONDI web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye PRONDI web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
4.17 PRONDI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya PRONDI web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
4.18 PRONDI, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
4.19 Taraflar, PRONDI'ye ait tüm bilgisayar kayıtları karşı tarafın delil ibraz hakkını engellememek kaydı ile münhasır delil olarak, H.M.K. madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
4.20 PRONDI, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya PRONDI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. PRONDI üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5 SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya PRONDI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. PRONDI üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6 İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7 YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

8 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
8.1 Üye, sorgulama sonucunda elde edeceği bilgi içeriğine bağlı olarak PRONDI'ye karşı olan tüm dava, talep ve şikâyet haklarından feragat etmektedir.
8.2 Üye tarafından yapılacak sorgulamada elde edilen bilginin delil niteliği bulunmamaktadır. Üye, elde edeceği bilgiyi sitemde bulunduğu haliyle görüntüleyecektir, bilginin gerçekliğini ve doğruluğunu sistem üzerinden sorgulayamayacağı gibi bu bilginin gerçek olmadığı, gerçeği yansıtmadığı, hatalı olduğu ve benzeri iddialar ileri sürerek, kâr kaybı ya da zarar gibi iddialarla PRONDI aleyhine herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul etmektedir.
8.3 Sorgu sonucu verilen bilgiler, ÜYE ve PRONDI arasında gizlidir.
8.4 Sorgu sonucunda elde edilen bilgi herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz.
8.5 Sorgu sonucu verilen bilgilerde hata ya da eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir.
Hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için çerezler (Çerez Politikamız) kullanıyoruz. otosorgu.net'i kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.